Vedtægter for Holbæk Musik- & Teaterforening

 

§1

Foreningens navn er Holbæk Musik- & Teaterforening. Foreningens hjemsted er Holbæk Kommune.

Foreningens virke er almennyttigt, jf. § 2 og § 10.

 

§2

Foreningens formål er at fremme teater- og musikinteressen indenfor foreningens område. Foreningen forpligter sig til alsidighed i repertoiret.

Foreningen administrerer tilskud efter lovgivningen.

Foreningens overskud anvendes udelukkende til foreningens formål.

Foreningen samarbejder med Kulturudvalget i Holbæk Kommune.

Foreningen samarbejder med teaterforeningerne i Danmark gennem Danmarks Teaterforeninger.

 

§3

Medlem kan enhver blive, der vil arbejde for foreningens formål og betaler det fastsatte kontingent.

Medlemskab er personligt. Kontingentets størrelse fastsættes af bestyrelsen.

 

§4

Foreningen køber forestillinger af de producerende teatre og oppebærer formidlingstilskud, andre former for offentligt tilskud, samt indtægter ved billetsalg.

 

§5

Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser.

 

§6

Foreningens bestyrelse består af 3 til 7 medlemmer.

Bestyrelsesmedlemmer samt mindst 1 suppleant vælges af generalforsamlingen ved simpelt stemmeflertal.

 

Samtlige valg gælder for 2 år (suppleant(er) dog 1 år), idet halvdelen af medlemmerne afgår hvert andet år.

Genvalg kan finde sted.

 

§7

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne deltager. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Foreningen tegnes af formanden eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

Bestyrelsen kan ansætte lønnet medhjælp i henhold til godkendt budget.

 

§8

Foreningens regnskab løber fra 1. juli til 30. juni.

Bestyrelsen forvalter foreningens midler.

Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelse af regnskaber og budgetter og disses rettidige indsendelse til de tilskudsgivende myndigheder.

Regnskaber revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor.

 

§9

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Stemmeret på generalforsamlingen har ethvert medlem.

Afstemningen skal foregå mundtligt, medmindre en af de stemmeberettigede forlanger skriftlig afstemning.

Alle beslutninger træffes på generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed.

Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af det følgende regnskabsår.

Der indkaldes til generalforsamling ved bekendtgørelse i et lokalt dagblad, ugeavis eller i andre medier med 14 dages varsel.

Bestyrelsen fastlægger mødested og tid.

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal som minimum omfatte følgende:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formanden aflægger beretning.
  3. Det reviderede regnskab for det sidst afsluttede regnskabsår fremlægges til godkendelse, og der orienteres om budgettet for den nye sæson.
  4. Indkomne forslag.
  5. Valg af bestyrelse og suppleant(er).
  6. Valg af revisor.
  7. Evt.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes når mindst 25 medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom. En sådan generalforsamling skal afholdes inden en måned fra begæringens modtagelse.

 

§10

Beslutninger om ændring i foranstående vedtægter eller foreningens ophør kan kun træffes, når det sker på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.

Vedtagelse skal ske med kvalificeret flertal på mindst 75 % af de fremmødte stemmeberettigede på første generalforsamling. Ved 2. generalforsamling kræves alene simpelt flertal til vedtagelse af forslaget.

Ved foreningens ophør skal dens formue i det hele anvendes i overensstemmelse med foreningens formål, idet fordelingen anvises af den siddende bestyrelse og godkendes af kulturudvalget i Holbæk Kommune, forinden udlodning kan finde sted.

 

Senest revideret 2019.